Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

Navigație mobilă
banda
Despre noi
Informații publice
Afaceri europene
Județul Prahova
Date de contact
Browser recomandat
Apasa !
Apasa !

Apostila - Legea nr.4

Text extras din: Instrucțiuni nr. 82/2010 - privind organizarea și desfășurarea activității de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Procedura de eliberare a apostilei

SECȚIUNEA 1 Primirea documentelor

Art. 6. - (1) În cadrul biroului apostilă se realizează stabilirea identității solicitantului.

(2) Aplicarea apostilei poate fi solicitată de:

a) titularul actului;

b) soțul/soția titularului actului ori o rudă până la gradul II cu titularul actului;

c) altă persoană fizică, care prezintă procură notarială sau împuternicire avocațială;

d) o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezintă delegație în acest sens;

e) o misiune diplomatică sau un oficiu consular în România al unui stat semnatar al Convenției, dacă aceasta/acesta poate asigura transmiterea prin corespondență atât a documentelor necesare eliberării apostilei la instituția prefectului competentă, cât și a actelor pentru care s-a eliberat apostila către titularul acestora.

(3) În cazul în care procura notarială prevăzută la alin. (2) lit. c) a fost întocmită pe teritoriul unui alt stat, este necesar ca aceasta să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie tradusă în limba română și legalizată;

b) să fie apostilată de autoritățile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită.

Art. 7. - (1) În vederea eliberării apostilei, solicitantul are obligația de a prezenta actul de identitate și de a depune la biroul apostilă al instituției prefectului competente următoarele documente:

a) o cerere, indiferent de numărul actelor aparținând aceluiași titular pentru care se solicită eliberarea apostilei;

b) actul pentru care se solicită eliberarea apostilei, în original;

c) dovada achitării taxelor prevăzute la art. 5 alin. (1).

(2) În cazul în care se solicită eliberarea apostilei pentru acte aparținând mai multor titulari sau pentru acte ce urmează a fi folosite în mai multe state, solicitantul trebuie să completeze câte o cerere pentru fiecare titular de act sau pentru fiecare stat în care urmează a fi folosit acel act.

(3) În cazul în care solicitantul nu este titularul actului pentru care se solicită eliberarea apostilei, acesta trebuie să prezinte, după caz, și următoarele:

a) actul de identitate;

b) documente care atestă relația prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. b), dacă aceasta nu rezultă din actul de identitate prezentat potrivit alin. (1);

c) procura notarială, împuternicirea avocațială sau delegația cerută potrivit art. 6 alin. (2) lit. c) și d).

(4) În sensul prezentelor instrucțiuni, prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.

(5) În lipsa actului de identitate emis de autoritățile române, solicitantul poate prezenta un document similar, emis de autorități publice din statul în care are domiciliul sau reședința, ori pașaportul.

(6) Modelul cererii menționate la alin. (1) lit. a) este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 8. - Solicitanții pot depune documentele și prin corespondență, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) actul pentru care se solicită eliberarea apostilei este însoțit de documentele cerute de prezentele instrucțiuni pentru eliberarea apostilei;

b) documentele sunt transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire.

SECÅ¢IUNEA a 2-a Verificarea competenței instituției prefectului

Art. 9. - (1) La primirea documentelor, trebuie să se verifice dacă:

a) actul pentru care se solicită eliberarea apostilei este de natura celor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a);

b) este îndeplinit unul dintre următoarele criterii:

1. persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) și b) au domiciliul/ultimul domiciliu în județul în care își are sediul instituția prefectului sesizată; sau

2. sediul emitentului actului se află în județul în care își are sediul instituția prefectului sesizată.

(2) Considerarea unui criteriu sau a altuia trebuie să se facă în favoarea solicitantului.

(3) Fără aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (1) lit. b) documentele preluate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României de la solicitanți aflați în afara granițelor statului român se transmit Instituției Prefectului Municipiului București, care, după eliberarea apostilei, le remite misiunii diplomatice ori oficiului consular. Operațiunile privind transmiterea și restituirea documentelor se realizează prin Ministerul Afacerilor Externe.

 

Agenda de lucru a Conducerii
pentru 28.05.2018

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
SIPOCA
DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
2017