Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
Browser recomandat

SNUAU-112

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă (SNUAU) - 112

Mesaj de condoleanțe.

Mesaj de condoleanțe

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de REFERENT, clasa III, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului administrativ, secretariat și informatică

Concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie de referent, clasa III, grad profesional superior, va avea loc la sediul instituţiei şi va consta într-o probă scrisă susţinută în data de 9 martie 2016, ora 10.00 şi un interviu, susţinut în data de 11 martie 2016, ora 14.00.
Înscrierile se fac în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, la Palatul Administrativ Ploieşti, intr. ,,B”, cam.63 –Registratura.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
-studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;
-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice –min. 9 ani;
-cunoştinţe de operare PC.

DOSARUL DE INSCRIERE:

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde urmatoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare:
a. –formularul de inscriere;
b. –copia actului de identitate;
c. –copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d. -copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
e. –cazierul judiciar;
f. –adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g. –declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
Detalii suplimentare se pot obţine la telefon 0244/519520.

Recomandări de sănătate în sezonul rece

În zilele cu temperaturi extrem de scăzute, Ministerul Sănătăţii recomandă populaţiei să asculte sfatul medicilor, să evite deplasările în spații deschise și expunerea la frig,  să respecte regulile de igienă pentru evitarea îmbolnăvirilor şi să consume alimente bogate în proteine, fructe şi legume. 

În cazul în care este necesară deplasarea în spații deschise, este recomandată folosirea mijloacelor de protectie adecvate - căciuli, mănuși etc. Trebuie evitată  expunerea prelungită a mâinilor și picioarelor la temperaturi scăzute pentru a se feri de degerături. De asemenea, in cazul simptomelor de raceala, trebuie evitată automedicația și este recomandată consultarea medicului.

Specialistii de sanatate publica din Ministerul Sanatatii recomanda ca, persoanele vârstnice, în special cele cu afecțiuni cardiace și respiratorii, să evite deplasările și frecventarea locurilor aglomerate care creează premisele decompensării în condiții de temperaturi scăzute.

Sunt indicate consumul de alimente bogate în proteine şi grăsimi nesaturate, fructe, legume şi evitarea băuturilor alcoolice.

În această perioadă, trebuie să se acorde o atenție specială copiilor-aceștia nu trebuie lăsați să aștepte în interiorul autovehiculelor parcate sau sa fie transportati pe distanțe lungi în vehicule fără posibilități de climatizare și neechipate corespunzător.

Locuinţele şi spaţiile închise de locuit trebuie să fie încălzite corespunzător şi trebuie evitată utilizarea instalațiilor improvizate, care pot duce la intoxicații cu monoxid de carbon.
Ministerul Sănătății a reluat atenționarea către direcțiile de Sănătate Publică județene și a Municipiului București pentru a lua toate măsurile care se impun la nivelul unităților sanitare, astfel încât acestea să poată primi, tria și interna un număr mai mare de pacienți, pe perioada vizata. De asemenea, Ministerul Sanatatii a solicitat  Directiilor de Sanatate Publica sa verifice stocurile de medicamente necesare pentru tratamentul pacientilor afectati de temperaturile scazute din aceasta perioada.

De asemenea, serviciile de ambulanță județene au fost  avertizate să suplimenteze numărul de echipaje și să doteze corespunzător mașinile de intervenție, in functie de necesitatile din teren.

Prezentarea Raportului de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate în anul 2015

La Sala Marea Unire din cadrul Palatului Culturii din municipiul Ploiesti a avut loc sedinta ordinara a Colegiului Prefectural in cadrul careia doamna prefect Rodica Paraschiv a prezentat Raportul de evaluare a rezultatelor activitatilor desfasurate de Institutia Prefectului –Judetul Prahova in anul 2015.

In cadrul sedintei a fost adoptat Proiectul de Hotarare a Colegiului Prefectural pentru aprobarea “Programului orientativ al sedintelor de lucru ale Colegiului Prefectural al judetului Prahova, ce urmeaza a avea loc in anul 2016”.

Plata cu cardul bancar(POS) a contravaloarii permisului de conducere și autorizației de circulație provizorie

In cadrul actiunilor care urmaresc servicii publice comunitare mai aproape de cetateni, a devenit operationala, la ghiseele de lucru cu publicul, plata cu cardul bancar (POS), a contravalorii permisului de conducere si, respectiv, a autorizatiei de circulatie provizorie.

In plus, la Serviciile Publice Comunitare Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor la care datele din documentele prezentate in vederea inmatricularii pentru circulatie a vehiculelor se introduc de catre lucratorul de la ghiseu, cetatenii pot achita prin aceeasi facilitate si contravaloarea certificatului de inmatriculare.

Măsuri de prevenire a incendiilor la gospodăriile cetățenești în sezonul rece

Avându-se în vedere ponderea mare de incendii de la gospodăriile cetăţeneşti se impune ca fiecare cetăţean să dovedească mai multă responsabilitate în acţiunile proprii, să-şi însuşească în mai bune condiţii normele de prevenire a incendiilor.

Incendiile produse în gospodăriile populaţiei, s-au soldat cu pierderi de vieţi omeneşti, răniri grave şi distrugeri importante de bunuri materiale, afectând în special persoanele în vârstă sau singure, şi au avut la origine, de cele mai multe ori, neglijenţa umană.

Incendiile produse la gospodăriile cetăţeneşti, se datorează în principal exploatării cu defecţiuni şi improvizaţii a instalaţiilor şi echipamentelor electrice. Probabilitatea de izbucnire a incendiilor de la acest gen de instalaţii este mai mare, deoarece acestea sunt utilizate o perioadă de timp mai îndelungată, fără a fi verificate şi reparate. Cea mai frecventă împrejurare este suprasolicitarea instalaţiilor electrice prin racordarea concomitentă a unui număr de consumatori ce depăşeşte puterea instalată. De asemenea, se pot produce incendii dacă se utilizează siguranţe supracalibrate.

O altă cauză o constituie instalaţiile de încălzire improvizate, exploatate necorespunzător sau burlane şi coşuri de evacuare a fumului şi gazelor construite defectuos, neizolate termic faţă de materialele de construcţie combustibile, necurăţate şi neverificate la timp. Coşurile, burlanele vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparate premergător sezonului rece şi ori de câte ori este nevoie. În podurile caselor, coşurile de fum vor fi obligatoriu tencuite pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei, ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lor sunt material combustibile. De asemenea, coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor cu 25 cm.

Sobele folosite pentru încălzit pe timp de iarnă şi cele folosite pentru preparatul hranei, trebuie să aibă coşuri pentru evacuarea fumului executate din cărămidă pe fundaţie proprie. La trecerea prin planşee executate din lemn sau alte materiale combustibile, pereţii coşului de evacuare trebuie să aibă grosimea de minim 25 cm. Pe porţiunea din spaţiul podului, coşurile vor fi tencuite şi văruite. O problemă aparte o constituie sobele metalice (fără acumulare de căldură). Acestea vor fi amplasate pe un postament izolator din cărămidă. Atât sobele metalice cât şi burlanele se vor amplasa la distanţa de cel puţin 1 m faţă de pereţii construiţi din lemn, uşi şi alte elemente care se pot aprinde cu uşurinţă. Burlanele sobelor metalice folosite pentru încălzire, nu vor fi scoase prin planşee şi acoperişuri combustibile, ci vor fi racordate în mod obligatoriu la coşuri din zidărie de cărămidă. Coşurile indiferent de construcţia lor se vor curăţa de zgură o dată la cel mult două luni de funcţionare. Important de reţinut este ca în sobe, focul să nu fie aprins cu lichide inflamabile, sobele trebuie supravegheate pe timpul utilizării, iar jarul şi cenuşa să fie aruncate în gropi special amenajate. Pentru sobele care funcţionează cu combustibil solid în faţa uşilor de alimentare se fixează o tablă metalică cu dimensiunile de 50 x 70 cm pentru protejarea pardoselii combustibile. Se admite folosirea combustibilului gazos (gaz metan, G.P.L.) numai la sobe ori alte mijloace de încălzire omologate – fabricate expres pentru acest fel de combustibil. Se interzice uscarea hainelor saua altor materiale combustibile pe sobe sau în imediate apropiere a lor precum şi supraîncălzirea lor.

În ceea ce priveşte exploatarea centralelor termice amintim următoarele:

 • se interzice obturarea deschiderilor de aerisire a încăperilor în care sunt montate microcentrale;
 • se intrezice depozitarea sau accesul persoanelor cu materiale sau substanţe inflamabile în încăperile în care sunt montate microcentrale;
 • centralele termice se vor verifica periodic cel puţin o dată la 2 ani din momentul încetării garanţiei asigurate de furnizori.

Pentru a nu avea parte de asemenea evenimente neplăcute recomandăm unele măsuri pentru gospodăria dumneavoastră :

 • nu folosiţi instalaţii electrice cu defecţiuni sau improvizaţii; verificaţi periodic starea acestora ;
 • nu lăsaţi în priză nesupravegheate : fierul de călcat, reşoul electric, radiatoarele sau alte aparate electrice de uz casnic;
 • nu apelaţi la persoane neautorizate pentru repararea instalaţiilor electrice, de gaz sau aparatelor electrocasnice ;
 • nu cuplaţi la o singură priză electrică mai mulţi consumatori de energie;
 • nu lăsaţi copii singuri în casă în timp ce arde focul în sobă sau cu surse de foc deschis la îndemână;
 • nu lăsaţi copii să facă focul în sobe sau să folosească aparate de gătit (aragaz, plite, lămpi cu petrol etc.);
 • nu spălaţi cu lichide combustibile articole textile în apropierea surselor de foc deschis sau a celor cu temperaturi ridicate ;
 • nu uscaţi rufe sau alte materiale care se aprind uşor în apropierea surselor de căldură;
 • nu faceţi foc deschis în curţi, grădini şi lângă construcţii sau furaje, pe timp de vânt, la o distanţă mai mică de 50 de m faţă de acestea;
 • nu păstraţi în locuinţă sau în celelalte anexe gospodăreşti produse inflamabile ;
 • nu depozitaţi în podurile construcţiilor materiale textile combustibile, hârtie sau furaje pentru animale;
 • nu fumaţi în locurile unde există pericol de incend
 • nu aruncaţi la întâmplare resturi de ţigări sau chibrituri aprinse ;
 • verificaţi instalaţiile de utilizare a gazelor numai cu emulsie de apă şi săpun;
 • nu loviţi şi nu răsturnaţi buteliile cu gaz lichefiat;
 • la aprinderea aragazului verificaţi robinetul de gaz, aprindeţi chibritul, apropiaţi-l de arzător şi uşor daţi drumul la gaz;
 • folosiţi numai recipienţi cu gaz petrolier lichefiat omologaţi şi nu-i amplasaţi la o distanţă mai mică de 1 m faţă de sursa de foc;
 • nu umblaţi cu surse de foc deschis (lumânări, brichete, chibrituri, lămpi,etc) în poduri, şuri, magazii, şoproane şi folosiţi numai lanterne cu baterii ;
 • nu amenajaţi afumătorii în poduri, şuri, mansarde etc. ;
 • curăţaţi periodic coşurile de fum şi înlăturaţi fisurile produse în acestea . Verificaţi şi refaceţi periodic izolaţia termică a coşurilor şi canalelor de fum faţă de materialele combustibile din structura podului şi acoperişului;
 • nu depozitaţi furaje (păioase) sub formă de căpiţe (şire) în apropierea construcţiilor şi clădirilor;
 • asiguraţi-vă o rezervă de apă de cel puţin 400 l pentru intervenţia în caz de incendiu la gospodărie;
 • pentru autoturismul dvs. procuraţi-vă un stingător cu praf şi CO2;
 • nu vă creaţi rezerve de carburanţi în magazii, beciuri, pivniţe etc;
 • la părăsirea locuinţei asiguraţi-vă că nu aţi lăsat focul aprins, consumatorii electrici sub tensiune şi corpuri de iluminat aprinse.

Vizita Excelenței Sale, domnul Mihai Gribincea, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în România

Doamna prefect Rodica Paraschiv l-a primit astazi, la sediul Institutiei Prefectului, pe Excelenta Sa, domnul Mihai Gribincea, Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar al Republicii Moldova in Romania, aflat in vizita oficiala in judetul Prahova.

Dupa ce doamna prefect i-a prezentat inaltului oaspete judetul si situatia legaturilor acestuia cu raioane din Republica Moldova, au fost discutate oportunitati ale dezvoltarii cooperarii bilaterale economice si culturale.

La discutii au fost prezenti domnii Bogdan Andrei Toader, vicepresedinte al Consiliului Judetean, Aurelian Gogulescu, presedinte al Camerei de Comert si Industrie si Denis Jelimalai, Consilier Afaceri Economice al Ambasadei Republicii Moldova in Romania.
Vizita Excelenței Sale, domnul Mihai Gribincea, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în România

Recomandări iarnă

ASIGURAŢI-VĂ URMĂTOARELE MATERIALE:
    Sare şi nisip pentru topirea gheţii şi îmbunătăţirea aderenţei pe căile circulabile;
    Unelte de îndepărtare a zăpezii;
    Combustibil de încălzire în cantitate suficientă, în cazul în care vă asiguraţi încălzirea în sistem propriu.

MIJLOACELE DE ÎNCĂLZIRE:
    Înainte de folosire, sobele şi coşurile de fum trebuie verificate amănunţit, reparate şi curăţate pentru a fi utilizate în perfectă stare de funcţionare;
    Nu se vor utiliza sobele fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;
    Depozitarea materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de 1,00 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,50 m faţă de sobele cu acumulare de căldură;
    Nu se lasă sobele în funcţiune fără supraveghere sau în grija copiilor. Copiii vor fi educaţi să nu se joace cu focul.

PREGĂTIŢI-VĂ AUTOTURISMUL
    Acumulatorul şi sistemul de aprindere trebuie să fie în stare foarte bună, iar bornele bateriei curăţate;
    Asiguraţi-vă antigel corespunzător pentru a evita îngheţarea;
    Asiguraţi -vă că sistemul de încălzire şi dezgheţare funcţionează eficient;
    Verificaţi sistemul de acţionare a ştergătoarelor de parbriz; asiguraţi lichid de curăţare pentru temperaturi scăzute;
    Verificaţi funcţionarea farurilor şi a luminilor de avarie;
    Dotaţi-vă cu lanţuri antiderapante.

ÎN TIMPUL IERNII:
    Urmăriţi la radio şi tv buletinele meteo şi recomandările autorităţilor;
    Evitaţi pornirea la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică;
    Dacă deplasarea este necesară, informaţi-vă dacă pe traseu nu sunt drumuri blocate;
    Echipaţi maşina pentru condiţii de iarnă (anvelope, lanţuri, lopată, săculeţ cu nisip etc.);
    Asiguraţi-vă că sistemul de încălzire al autoturismului funcţionează eficient;
    Porniţi la drum cu rezervorul de combustibil plin;
    Păstraţi în autoturism pături, o lanternă, apă şi alimente.

Dacă viscolul vă blochează în vehicul în afara localităţii:
    Staţionaţi cât mai pe dreapta drumului şi porniţi luminile de avarie;
    Sunaţi la 112 şi indicaţi locul în care aţi rămas blocat;
    Porniţi motorul şi sistemul de încălzire câte 10 minute la fiecare oră, pentru menţinerea căldurii în interior (când motorul este pornit deschideţi uşor un geam pentru ventilaţie, evitând inhalarea de monoxid de carbon);
    Curăţaţi zăpada de pe ţeava de eşapament;
    Mişcaţi-vă periodic, pentru a menţine organismul cald, evitând extenuarea;
    Consumaţi lichide pentru evitarea deshidratării;
    Pe timp de noapte porniţi lumina din autoturism, pentru ca echipajele de salvare să vă poată localiza;
    Rămâneţi în autoturism până ajung echipele de intervenţie;
    Nu părăsiţi autovehiculul dacă nu vedeţi în apropiere o clădire în care vă puteţi adăposti.

Cetăţeni, nu uitaţi! Printr-un comportament preventiv, vă salvaţi viaţa şi bunurile!

Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii

Semnificația codurilor meteo

Livrarea pasaportului prin curier de către Poșta Română

Începând cu data de 01.04.2015 paşapoartele electronice pot fi livrate la domiciliu/reşedinţă de către C.N. Poşta Română S.A.

Tariful solicitat pentru acest serviciu este de 7,97 lei inclusiv t.v.a.

Viză S.U.A.

SISOP

Sistemul de Soluționare a Problemelor generate de punerea în aplicare necorespunzatoare sau de nerespectarea acquis-ului european de către autoritățile administrației publice locale, prin instituirea unui sistem de lucru în rețea.

SIstemul de SOluționare a Problemelor (SISOP)

Sistemul de lucru în reţea SISOP va asigura interacţiunea dintre MAI, Instituţiile Prefectului, cetăţeni, companii,asociaţii, etc. Prin acest sistem, MAI va dezvolta, la nivel local, activităţiledin sistemele europene SOLVIT şi EU PILOT, contribuind la îmbunătăţirea controlului de legalitate al Prefectului în ceea ce priveşte implementarea corectă a legislaţiei europene de către autorităţile administraţiei publice locale, gestionarea optimă a problemelor apărute ca urmare a încălcării legislaţiei UE prin acte emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale (consilii judeţene/consilii locale/primari) şi asigurarea transparenţei şi schimbului de informaţii cu cetăţenii.

ELIGIBILITATE CAZ SISOPPentru ca un caz să poată fi analizat în cadrul SISOP, trebuie întrunite următoarele condiţii cumulative:
a) acesta să se refere la o problemă cauzată de încălcarea legislaţiei UE;
b) entitatea care a încălcat legislaţia UE să fie o autoritate a administraţiei publice locale, printr-un act administrativ emis/adoptat;
c) să nu existe deja o acţiune în justiţie prin care Solicitantul să fi solicitat anularea, în tot sau în parte, a respectivului act administrativ.

Mai mult pe:  sisop.mai.gov.ro | daeri.mai.gov.ro

Manualul prefectului pentru managementul situațiilor în caz de inundații și secetă hidrologică

Prezentul manual denumit "Manual al Prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică se adresează prefecților în calitate de președinți ai comitetelor județene pentru situații de urgență, precum și celorlalți membri ai acestor comitete.
Acest manual sintetizează măsurile preventive, operative și de reabilitare, care se întreprind la nivel județean în situații de urgență generate de inundații și secetă hidrologică.

Necesitatea modificării și completării "Manualului prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații", aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului și gospodăririi apelor și ministrului administrației și internelor nr.1.240/2005/1.178/2006, a apărut ca urmare a modificării legislației în domeniu.

( Apasă aici pentru manual!)

Manualul primarului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică

Prezentul manual denumit "Manual al Primarului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică" se adresează primarilor în calitate de președinți ai Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență,precum și celorlalți membri ai acestor comitete.
Acest manual sintetizează măsurile preventive,operative și de reabilitare,care se întreprind la nivel județean în situații de urgență generate de inundații și secetă hidrologică.

Necesitatea modificării și completării "Manualului prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații",aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului și gospodăririi apelor și ministrului administrației și internelor nr.1.240/2005/1.178/2006,a apărut ca urmare a modificării legislației în domeniu.

(Apasă aici pentru manual!)

Îndrumar de protecție a persoanelor în caz de cutremur

Adresă de contact

Purtator de cuvant - Mihai Horia Condrescu

Telefon:0722.504.263

or.liamsdr@vog.avoharp


Director de cancelarie

Elena Cornelia Dumitrescu

or.avoharparutceferp@ucsertimud.ailenroc


Secretar - Ioana Bucur:

or.avoharparutceferp@rucub.anaoi


Consultant pentru problemele minorității rome
Andrei Vladimir Manta
tel:0244.510.294;tel. mob.:0721.825.305;
moc.oohay@ierdnatnam

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, a funcționarului public cu încadrarea de consilier, clasa I, grad profesional asistent

Examen promovare

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
2016