Votează legal

Ghidul alegătorului român în străinătate - Campanie de informare a MAE
Livrarea pașapoartelor la domiciliu

Livrarea pașapoartelor la domiciliu-Imagine promoțională

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de SOFER, treapta profesionala I

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL PRAHOVA
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de
SOFER, treapta profesionala I,
in cadrul Compartimentului administrativ, secretariat si informatica
        Concursul de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de executie de sofer, treapta profesionala I, va avea loc la sediul instituţiei in perioada 12 - 18 noiembrie 2014, dupa cum urmeaza:
        -proba scrisa -în data de 12 noiembrie 2014, ora 1000
        -proba practica - în data de 14 noiembrie 2014, ora 1000
        -interviul - în data de 18 noiembrie 2014, ora 1000
        Înscrierile se fac în termen de 10 de zile lucratoare de la data afisarii anunţului, la Palatul Administrativ Ploieşti, intr. ,,B”, cam.63 –Registratura.


      CONDIŢII DE PARTICIPARE:
-Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Anexa la Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;
-studii generale sau medii;
    -permis de conducere categoriile B si C;
    -vechime de min. 5 ani ca sofer profesionist.


    DOSARUL DE INSCRIERE:
        Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a. –cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei prefectului
b. –curriculum vitae din care sa rezulte activitatea desfasurata;
c. –copia actului de identitate;
d. –copia permisului de conducere;
e. –copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
f. –copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca sau in meserie;
g. –cazierul judiciar;
h. –recomandare de la ultimul loc de munca;
i. –adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
j. –aviz psihologic.

        Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
        Detalii suplimentare se pot obţine la telefon  0244/519520.

Bibliografie - Descarcă de aici !

Completarea Biroului Electoral Județean nr.31 Prahovapentru alegerea președintelui României - Proces verbal.
Instrucțiunile Autorității Electorale Permanente privind calendarul principalelor operațiuni care vor fi efectuate de primari în Registrul Electoral pe durata alegerilor pentru Președintele României din anul 2014
Membrii Biroului Electoral Judeţean Prahova

Conform procesului verbal încheiat în data de 11.09.2014, la sediul Tribunalului Prahova au fost desemnaţi membrii Biroului Electoral Judeţean Prahova, după cum urmează:

  1. Niță Constantin – preşedinte – 0747/147238

  2. Dinu Iulian – locţiitor – 0731/230846

  3. Enache Cristiana Dana - membru – 0762/228438

Sediul Biroului Electoral Judeţean: Municipiul Ploieşti, B-dul. Republicii nr. 2-4, Palatul Administrativ, Intrarea „B” camera nr. 176.

Machetă radiogramă Legea nr.165
Ordin privind activarea Centrului Local de Combatare a Bolilor Prahova și Aprobarea planului de măsuri pentru eradicarea bolii bluetongue de pe teritoriul județului Prahova
Semnificația codurilor meteo

Viză S.U.A.

Manualul prefectului pentru managementul situațiilor în caz de inundații și secetă hidrologică

Manualul prefectului pentru managementul situațiilor în caz de inundații și secetă hidrologică

Manualul primarului pentru managementul situațiilior de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică

Manualul primarului pentru managementul situațiilior de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică

Îndrumar de protecție a persoanelor în caz de cutremur

Îndrumar de protecție a persoanelor în caz de cutremur

Adresă de contact
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal