Pixel
Stema României

Instituția Prefectului
Județul Prahova

DEZVOLTAREA DURABILA ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administrației și Internelor
Inovație în administrație Programul Operațional "Dezvoltarea Capacității Administrative"
Site web integrat sistemului de management al documentelor "SIGEDOC"în cadrul Proiectului "Proceduri simplificate eficiență crescută la nivelul Instituției Prefectului Județului Prahova"Cod SMIS 11193 Proiect finanțat prin FSE/PO DCA
Browser recomandat

Reuniunea Regională cu tema - Profesionalizarea personalului din domeniul achizițiilor publice

Invitație

Programul festivităților prilejuite de Ziua Națională a României - 1 Decembrie 2015

Program 1 Decembrie 2015

Semnificația codurilor meteo

Rezultate obținute la proba practică de către candidații participanți la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de șofer, treapta profesionala I

Rezultate

Rezultate obținute la lucrarea scrisă de către candidații participanți la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de șofer, treapta profesionala I

Apasă !

Recomandări iarnă

ASIGURAŢI-VĂ URMĂTOARELE MATERIALE:
    Sare şi nisip pentru topirea gheţii şi îmbunătăţirea aderenţei pe căile circulabile;
    Unelte de îndepărtare a zăpezii;
    Combustibil de încălzire în cantitate suficientă, în cazul în care vă asiguraţi încălzirea în sistem propriu.

MIJLOACELE DE ÎNCĂLZIRE:
    Înainte de folosire, sobele şi coşurile de fum trebuie verificate amănunţit, reparate şi curăţate pentru a fi utilizate în perfectă stare de funcţionare;
    Nu se vor utiliza sobele fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;
    Depozitarea materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de 1,00 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,50 m faţă de sobele cu acumulare de căldură;
    Nu se lasă sobele în funcţiune fără supraveghere sau în grija copiilor. Copiii vor fi educaţi să nu se joace cu focul.

PREGĂTIŢI-VĂ AUTOTURISMUL
    Acumulatorul şi sistemul de aprindere trebuie să fie în stare foarte bună, iar bornele bateriei curăţate;
    Asiguraţi-vă antigel corespunzător pentru a evita îngheţarea;
    Asiguraţi -vă că sistemul de încălzire şi dezgheţare funcţionează eficient;
    Verificaţi sistemul de acţionare a ştergătoarelor de parbriz; asiguraţi lichid de curăţare pentru temperaturi scăzute;
    Verificaţi funcţionarea farurilor şi a luminilor de avarie;
    Dotaţi-vă cu lanţuri antiderapante.

ÎN TIMPUL IERNII:
    Urmăriţi la radio şi tv buletinele meteo şi recomandările autorităţilor;
    Evitaţi pornirea la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică;
    Dacă deplasarea este necesară, informaţi-vă dacă pe traseu nu sunt drumuri blocate;
    Echipaţi maşina pentru condiţii de iarnă (anvelope, lanţuri, lopată, săculeţ cu nisip etc.);
    Asiguraţi-vă că sistemul de încălzire al autoturismului funcţionează eficient;
    Porniţi la drum cu rezervorul de combustibil plin;
    Păstraţi în autoturism pături, o lanternă, apă şi alimente.

Dacă viscolul vă blochează în vehicul în afara localităţii:
    Staţionaţi cât mai pe dreapta drumului şi porniţi luminile de avarie;
    Sunaţi la 112 şi indicaţi locul în care aţi rămas blocat;
    Porniţi motorul şi sistemul de încălzire câte 10 minute la fiecare oră, pentru menţinerea căldurii în interior (când motorul este pornit deschideţi uşor un geam pentru ventilaţie, evitând inhalarea de monoxid de carbon);
    Curăţaţi zăpada de pe ţeava de eşapament;
    Mişcaţi-vă periodic, pentru a menţine organismul cald, evitând extenuarea;
    Consumaţi lichide pentru evitarea deshidratării;
    Pe timp de noapte porniţi lumina din autoturism, pentru ca echipajele de salvare să vă poată localiza;
    Rămâneţi în autoturism până ajung echipele de intervenţie;
    Nu părăsiţi autovehiculul dacă nu vedeţi în apropiere o clădire în care vă puteţi adăposti.

Cetăţeni, nu uitaţi! Printr-un comportament preventiv, vă salvaţi viaţa şi bunurile!

Livrarea pasaportului prin curier de către Poșta Română

Începând cu data de 01.04.2015 paşapoartele electronice pot fi livrate la domiciliu/reşedinţă de către C.N. Poşta Română S.A.

Tariful solicitat pentru acest serviciu este de 7,97 lei inclusiv t.v.a.

SISOP

Sistemul de Soluționare a Problemelor generate de punerea în aplicare necorespunzatoare sau de nerespectarea acquis-ului european de către autoritățile administrației publice locale, prin instituirea unui sistem de lucru în rețea.

SIstemul de SOluționare a Problemelor (SISOP)

Sistemul de lucru în reţea SISOP va asigura interacţiunea dintre MAI, Instituţiile Prefectului, cetăţeni, companii,asociaţii, etc. Prin acest sistem, MAI va dezvolta, la nivel local, activităţiledin sistemele europene SOLVIT şi EU PILOT, contribuind la îmbunătăţirea controlului de legalitate al Prefectului în ceea ce priveşte implementarea corectă a legislaţiei europene de către autorităţile administraţiei publice locale, gestionarea optimă a problemelor apărute ca urmare a încălcării legislaţiei UE prin acte emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale (consilii judeţene/consilii locale/primari) şi asigurarea transparenţei şi schimbului de informaţii cu cetăţenii.

ELIGIBILITATE CAZ SISOPPentru ca un caz să poată fi analizat în cadrul SISOP, trebuie întrunite următoarele condiţii cumulative:
a) acesta să se refere la o problemă cauzată de încălcarea legislaţiei UE;
b) entitatea care a încălcat legislaţia UE să fie o autoritate a administraţiei publice locale, printr-un act administrativ emis/adoptat;
c) să nu existe deja o acţiune în justiţie prin care Solicitantul să fi solicitat anularea, în tot sau în parte, a respectivului act administrativ.

Mai mult pe:  sisop.mai.gov.ro | daeri.mai.gov.ro

Formularul informatic P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de ȘOFER, treaptă profesională I

Nr. 16.584/30 octombrie 2015

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL PRAHOVA
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de ŞOFER, treaptă profesională I,
în cadrul Compartimentului administrativ, secretariat si informaticăConcursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de şofer , treapta profesională I, va avea loc la sediul instituţiei în perioada 23-27 noiembrie 2015, după cum urmează :
Proba scrisă - în data de 23 noiembrie 2015, ora 10 00
Proba practică - în data de 25 noiembrie 2015, ora 10 00
Interviul - în data de 27 noiembrie 2015, ora 10 00

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE :
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 al Regulamentului–cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Are capacitate deplină de exerciţiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • Îndeplineşte condiţile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul , care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE :

 • Studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • Permis de conducere categoriile B şi C;
 • Vechime de minim 5 ani ca şofer profesionist;
 • Disponibilitate pentru lucru în program prelungit.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la Palatul Administrativ Ploieşti, intrarea B, camera 63 – Registratura.

Conform art. 6 al Regulamentului–cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor generale de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta următoarele documente :

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei prefectului;
 2. curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată;
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz ;
 4. copia permisului de conducere;
 5. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
 6. carnetul de muncă sau, după caz, o adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 7. cazierul judiciar;
 8. cazierul auto valabil pentru ultimii 5 ani;
 9. recomandare de la ultimul loc de muncă;
 10. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate;
 11. aviz psihologic.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0244/524111.

Bibliografia pentru concurs o puteți vedea aici !

Viză S.U.A.

Manualul prefectului pentru managementul situațiilor în caz de inundații și secetă hidrologică

Prezentul manual denumit "Manual al Prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică se adresează prefecților în calitate de președinți ai comitetelor județene pentru situații de urgență, precum și celorlalți membri ai acestor comitete.
Acest manual sintetizează măsurile preventive, operative și de reabilitare, care se întreprind la nivel județean în situații de urgență generate de inundații și secetă hidrologică.

Necesitatea modificării și completării "Manualului prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații", aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului și gospodăririi apelor și ministrului administrației și internelor nr.1.240/2005/1.178/2006, a apărut ca urmare a modificării legislației în domeniu.

( Apasă aici pentru manual!)

Manualul primarului pentru managementul situațiilior de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică

Prezentul manual denumit "Manual al Primarului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică" se adresează primarilor în calitate de președinți ai Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență,precum și celorlalți membri ai acestor comitete.
Acest manual sintetizează măsurile preventive,operative și de reabilitare,care se întreprind la nivel județean în situații de urgență generate de inundații și secetă hidrologică.

Necesitatea modificării și completării "Manualului prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații",aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului și gospodăririi apelor și ministrului administrației și internelor nr.1.240/2005/1.178/2006,a apărut ca urmare a modificării legislației în domeniu.

(Apasă aici pentru manual!)

Îndrumar de protecție a persoanelor în caz de cutremur

Adresă de contact

Purtator de cuvant - Mihai Horia Condrescu

Telefon:0722.504.263

or.liamsdr@vog.avoharp


Director de cancelarie

Elena Cornelia Dumitrescu

or.avoharparutceferp@ucsertimud.ailenroc


Secretar - Ioana Bucur:

or.avoharparutceferp@rucub.anaoi


Consultant pentru problemele minorității rome
Andrei Vladimir Manta
tel:0244.510.294;tel. mob.:0721.825.305;
moc.oohay@ierdnatnam

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Comunicate de presă

Ultimele informații adăugate

Legături utile

Sesizați faptele de corupție personalului Ministerului Administrației și Internelor la numărul de telefon
0800806806
linie telefonică gratuită a
Direcției Generale Anticorupție !
Link direct
MESAJ
2015